Eindadvies OCW vijf jaar LOB

22 december 2014

In de afgelo­pen maanden zijn vele gesprekken gevoerd met het veld over hoe ervoor kan worden gezorgd dat LOB de aandacht blijft krijgen die het verdient en nodig heeft. Daartoe zijn bijeenkomsten geor­ganiseerd met decanen, LOB-coördinatoren, schoolleiders, bestuurders, experts en adviseurs. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat het stoppen met het stimuleren c.q. verankeren van LOB eigenlijk te vroeg is. De oprichting van een landelijk bovensectoraal Stroompunt LOB is de meest doelgerichte manier om tegemoet te komen aan de behoefte die het veld aangeeft. Het Stroompunt LOB moet de sectoren ondersteunen bij hun ge­meenschappelijke ambitie leerlingen te leren sturen op hun loopbaan.
Lees hier

2142940 Rapport Samenvatting.pdf het eindadvies.