Rapportage Monitor LOB

16 maart 2015

Rapportage Monitor LOB
Directies en decanen VO in 2014

loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). Het project Stimulering LOB Van de VO-raad stimuleert vo-scholen om een kwaliteitsslag te maken in LOB met als doel om effectieve LOB te realiseren in het voortgezet onderwijs, zodat leerlingen beter in staat zijn hun loopbaan te sturen. Voor de periode 2012-2014 zijn zes doelen voor dit project vastgesteld, ingedeeld in drie thema’s. Het schema hieronder brengt dit in beeld.

Om die doelen te bereiken zet de VO-raad verschillende instrumenten in, zoals een online leergang, begeleiding van scholen die nog niet zo ver zijn met LOB, het inzetten
van ambassadeurscholen, klankbordbijeenkomsten en een studiereis.
De VO-raad heeft Oberon gevraagd de ontwikkeling in LOB-beleid en LOB-activiteiten op vo-scholen in beeld te brengen. Dat doen we met de monitor LOB. In 2010
voerden we een nulmeting uit, in 2012 een eerste meting en nu, in 2014, een tweede meting. In dit rapport doen we verslag van die tweede meting, waarbij we de resultaten
vergelijken met die van de nulmeting en de eerste meting. Met de LOB-monitor willen we de volgende vragen beantwoorden:
1) Hoe geven vo-scholen vorm aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding? Welke ontwikkeling hebben zij daarin doorgemaakt de afgelopen jaren?
2) Is er verschil te zien tussen vmbo- en havo/vwo-scholen?
3) Heeft het project Stimulering LOB van de VO-raad bijgedragen aan de versterking van LOB op vo-scholen? Zo ja, op welke manier?

Werkwijze
Om de vragen uit de vorige paragraaf te beantwoorden hebben we twee vragenlijsten uitgezet. Eén onder directeuren van vo-scholen en één onder decanen. De vragenlijst
voor directeuren zoomt wat meer in op het LOB-beleid, die voor decanen op de concrete invulling ervan. Als basis voor deze vragenlijsten hebben we de vragen genomen
die ook in 2010 en 2012 zijn gesteld, zodat we de uitkomsten kunnen vergelijken. Aan de vragenlijsten is ook een aantal vragen toegevoegd, gebaseerd op recente
ontwikkelingen op het gebied van LOB en recente LOB-activiteiten van de VO-raad.

 

Download

hier 2150508 Rapportage.pdf de monitor rapportage.