Over het project

Het project Stimulering LOB ondersteunt scholen bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) van leerlingen. Het project werd in 2009 opgezet door de VO-raad, met middelen van het ministerie van OCW. Het project helpt decanen, mentoren en andere leerlingbegeleiders om leerlingen een weloverwogen keuze voor hun vervolgstudie of –loopbaan te laten maken.

Het project stimuleert daarom regionale samenwerking en proberen de deskundigheid in scholen op dit gebied te vergroten. Daarnaast moedigen wij scholen aan een helder beleid op het gebied van LOB te voeren.

Focus per jaar

Het project Stimulering LOB kende sinds de oprichting elk jaar een andere focus:
  • 2009 – Het gesprek over LOB op gang brengen
  • 2010 – Aan de slag met LOB
  • 2011 – Opbrengsten deelprojecten delen en kwaliteitsslag LOB stimuleren
  • 2012 – LOB en doorstroom

Terugblik eerste drie jaar

In augustus 2012 is de balans opgemaakt van de eerste drie projectjaren. Ook is er gekeken wat de stand van zaken is van LOB bij de Nederlandse VO-scholen en hoe dit sinds de projectstart is veranderd. De resultaten zijn te lezen in het rapport ‘LOB; de investering waard. Opbrengsten van drie jaar Project Stimulering LOB’.
 
Het project loopt nog door tot eind 2014.
 

Projectdoelen nader bekeken: drie thema's met zes doelen

Het programma Stimulering LOB richt zich op het maken van een kwaliteitsslag op loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) op vo-scholen. Dit wordt gedaan door LOB meer integraal op te pakken en door verschillende groepen bij LOB in en rondom de school te betrekken. Er zijn drie thema’s te onderscheiden waarop het programma doelen en bijbehorende activiteiten/inspanningen beschrijft. Per thema zijn twee doelen benoemd.
 

1. Integrale verantwoordelijkheid
Het voortgezet onderwijs bepaalt maar voor een deel het rendement van LOB. Het project streeft ernaar om het vervolgonderwijs en ouders beter en actiever te betrekken bij LOB in het VO. Dit wordt gedaan door de onderwijsketen en de omgeving bewust te maken van hun wederzijdse afhankelijkheid.De doelen bij thema integrale verantwoordelijkheid zijn:

  • Soepelere overgangen tussen voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs
  • Sterkere rol leerlingen en ouders 
2. Verantwoordelijk en vaardig
LOB is een proces waarin mensen een cruciale rol spelen door te inspireren, te begeleiden en de juiste perspectieven te schetsen. Een groot deel van het succes van LOB is afhankelijk van de wil en competenties van de mensen die erbij betrokken zijn. Hierbij gaat het om competenties bij het LOB proces zelf en om competenties om het proces goed te organiseren. Hoe zorgt een decaan er bijvoorbeeld voor dat LOB een goede volwaardige plek in het onderwijsproces krijgt? Welke vaardigheden heeft een docent of mentor nodig om LOB binnen de school vorm te geven? Wat kunnen schoolleiders en bestuurders hierin doen? De doelen bij thema verantwoordelijk en vaardig zijn:
  • Professionelere decanen, mentoren, schoolleiders en docenten
  • Bestuurders weten beter hoe ze LOB gestalte kunnen geven
3. Intensivering ingezette lijn
In de periode 2009-2012 van het project Stimulering LOB zijn een aantal lijnen ingezet om scholen te helpen om LOB te verbeteren. Een belangrijk instrument uit deze periode is het definiëren van de kwaliteit en het delen van deze informatie met de scholen. Uit de meting van het gebruik van de LOB-scan in december 2011 blijkt dat deze voornamelijk door vmbo-scholen wordt gebruikt. De ingezette lijn in fase 1 (2009-2012) wordt  daarom voortgezet, waarbij de focus verschuift naar havo/vwo.
 

De doelen bij thema intensivering ingezette lijn zijn:

  • Intensievere LOB (in havo/vwo)
  • Scholen delen onderling beter ervaringen uit over LOB